Özelgeler

193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri
5422 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
3065 Katma Deger Vergisi Kanunu Özelgeleri
213 Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) Özelgeleri
7338 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Özelgeleri
1319 Emlak Vergisi Kanunu Özelgeleri
197 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Özelgeleri
3074 Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Özelgeleri
492 Harçlar Kanunu Özelgeleri
488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Özelgeleri
6802 Gider Vergileri Kanunu Özelgeleri
2464 Belediye Gelirleri Kanunu Özelgeleri
4306 İlköğretim Ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.3.1988 Tarihli Ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Kâğıt Ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun Özelgeleri
2978 Vergi İadesi Hakkında Kanun Özelgeleri
3568 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu Özelgeleri
3100 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun Özelgeleri
2982 Konut İnşaatında Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim Ve Harç İstisna Ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun Özelgeleri
1318 Taşıt Alım Vergisi Özelgeleri
210 Değerli Kağıtlar Kanunu Özelgeleri